Projekt realizowany przez wychowawców edukacji wczesnoszkolnej

 

PROJEKT EDUKACYJNY „PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA”

Projekt edukacyjny z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej opracowany został z myślą o grupie najmłodszych uczniów szkoły podstawowej.

„Pomagać, a nie szkodzić” – to hasło, które nam przyświeca.

Pierwsza pomoc przedmedyczna służy ratowaniu zagrożonego zdrowia lub życia. Podstawę do działania stanowi niezbędna wiedza medyczna i ćwiczenia praktyczne.
Projekt ten ma za zadanie przygotować uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną.
Zadania i formy realizacji zostały dobrane odpowiednio do wieku i stanu wiedzy uczniów klas I – III.
Zajęcia z tego programu mają uwrażliwić młodego człowieka na krzywdę ludzką i potrzebę niesienia pomocy. Mają również wyrobić umiejętność kontrolowania emocji, nie wpadania w panikę oraz unikania pochopnych działań, które mogłyby wpłynąć na pogorszenie stanu poszkodowanego oraz stanowić zagrożenie dla ratującego.
Realizację projekt przewidujemy na cykl 20 spotkań.

Celem głównym projektu jest:

– kształtowanie świadomości i postaw dzieci sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych oraz przygotowanie dzieci do racjonalnych zachowań w przypadku wystąpienia zagrożeń;
– zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
-kształtowanie postaw prospołecznych i przygotowanie dzieci do samopomocy przez wyposażenie ich w umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
Przewidywane osiągnięcia uczniów
Projekt skupia się na kształtowaniu praktycznych umiejętności ucznia i rozwijaniu jego samodzielności w działaniu.
• Zadbanie o bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego.
• Sprawdzenie przytomności poszkodowanego.
• Wezwanie pomocy.
• Ułożenie poszkodowanego oddychającego w pozycji bezpiecznej (bocznej – ustalonej).
• Rozpoczęcie RKO u poszkodowanego, który nie oddycha.
Umiejętność kierowania akcją ratunkową.

Ewaluacja

Ewaluacja jest prowadzona na bieżąco. Opiera się ona na obserwacji:
– zaangażowania uczniów na zajęciach
– samodzielności i umiejętności współpracy
– ilości uczestników podczas zajęć.

Ważnym elementem ewaluacji będzie :
– prezentacja wytworów uczniów w formie gazetki lub wystawy propagującej idee humanitarne,
– praktyczne sprawdzenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej w konkursie „ Jestem ratownikiem” (punkty sanitarne z określonymi czynnościami do wykonania) w obecności ratownika medycznego.

Zadaniem ewaluacji jest ulepszanie projektu, dostosowywanie go do warunków szkoły, grupy uczniów, dla których jest on przeznaczony.
Ewaluacji podlegać będzie przede wszystkim użyteczność projektu czyli jego praktyczne wykorzystanie w życiu codziennym.
Bardzo istotna będzie ocena zainteresowania uczniów tematyką oraz ich aktywności podczas zajęć.

Projekt opracowały:

Anna Banach, Lidia Grochmalska i Malwina Wolszczak –
nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej przy pomocy Pani Anny
Najderek – dyplomowanej pielęgniarki oraz ratownika medycznego.

Prowadzące:

Pani Anna Najderek oraz nauczycielki edukacji wczesnoszkolnej.


pierwsza pomoc

„Pomagać, a nie szkodzić” – to hasło, które uczniowie klas I-III nie tylko znają, ale i rozumieją, dzięki realizacji projektu z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Celem projektu jest zachęcić uczniów do podejmowania właściwego sposobu pomocy potrzebującym, jak i rozbudzić zainteresowania podstawową wiedzą medyczną. Podczas zajęć z ratownikiem medycznym panią Anną Najderek oraz z wychowawcami dzieci zdobywają nie tylko ważne informacje na temat udzielania pierwszej pomocy, ale również umiejętności (jak zachować się kiedy jesteśmy świadkiem wypadku, jak pomóc osobie nieprzytomnej, jak właściwie przeprowadzić resuscytację krążeniowo – oddechową).