Obchody Dnia Wiosny w Szkole

podczas nauczania online

 

Celami  ogólnymi konkursu było:

  • wzbudzenie u uczniów poczucia patriotyzmu i tożsamości narodowej;
  • kształtowanie szacunku do własnego państwa i jego symboli narodowych;
  • rozbudzanie zainteresowań historią własnego kraju;
  • rozwijanie wiedzy o kulturze własnej miejscowości , regionu i kraju;
  • kształtowanie emocjonalnego związku z regionem, krajem;
  • świadome uczestnictwo w pielęgnowaniu tradycji.

Formy: praca online w grupach i indywidualna .

Metody: aktywizujące: quiz, pytania otwarte, zadania z luką.

 

Uczniowie rozwiązywali zadania na lekcjach wychowawczych online.

Zostały przeprowadzone następujące konkurencje:

Powtórka z hymnu

Kto kim jest?

Koło fortuny

Kim jestem?

Dodatkowo uczniowie odpowiadali na pytania premiowe:

Ile klas jest w Naszej Szkole ?

Ile jest sal lekcyjnych w naszej szkole?

Ilu uczniów chodzi do Szkół KSW przy ul. Mińskiej w Poznaniu?

Ilu Panów uczy w naszej szkole?

Ile czasu trwa przerwa międzylekcyjna od 10:30?

 

Organizatorzy:

Joanna Łukasik

Anna Wiślańska-Dohnal

Katarzyna Polcyn